"ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ ΔΙΑΛΕΓΕΣΘΑΙ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ“ 2016
EN ΤΩΙ ΚΗΠΩΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
ΟΣ ΟΝΟΜΑ EΧΩΝ
" ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ "

"ΑΓΩΝ KAI ΕΡΓΟΝ ΚΑΛΟΝ K´ΑΓΑΘΟΝ"
ΤΕΡΨΙΣ
ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ TΙΜΩΝΤΩΝ

Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι
ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν
13 – 27 Αὐγούστου 2016

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Όμηρος μελετῶσι. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων στίχων τοῦ Όμήρου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.

πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis,
Hellenikon Idyllion, GR. -25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu, http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356


This is a conveyor project from Hellenikon Idyllion.
Since 1992 the founder of the Hellenikon Idyllion, Andreas Drekis, supports the ancient Greek seminar which is held every year in our idyllic garden. Close to the sea, people from all over the world speak and philosophize in ancient Greek in a relaxed atmosphere. Also, they have the chance to learn more about the Greek culture and country

24st Anniversary Celebration ! 
13 – 27 August, 2016 at the Hellenikon Idyllion
with Florian Feicht,

Travel to Greece and improve and deepen your knowledge of Attic Greek. Which friend of Hellas wouldn’t be tempted? In the entire world there is only one opportunity to do so.
Students from many countries and backgrounds assemble in a large, shady garden on the rocky shores of the Gulf of Corinth
and discover to their surprise that they can converse, read and discuss stimulating ancient texts all in the language of ancient Greece. 

"Διακελεύομαι δή σοι πάλαι παρακεκλημένῳ τῆς τῶν λόγων ἀντέχεσθαι φιλοσοφίας. Καθάπερ γάρ ἐστι φυλακτικὸν σώματος ὑγίεια, οὕτω ψυχῆς φυλακτικὸν καθέστηκε παιδεία. Ταύτης γὰρ προηγουμένης οὐ πταίειν συμβήσεταί σοι περὶ τὰς πράξεις, ἀλλὰ σῴζειν ἁπάσας ὡς ἔπος εἰπεῖν τὰς ὑπαρχούσας σοι τῶν ἀγαθῶν κτήσεις. Χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων, εἰ τὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπειν ἡδύ, τὸ τοῖς τῆς ψυχῆς ὄμμασιν ὀξυδορκεῖν ἐστι θαυμαστόν. Ἔτι δὲ ὥσπερ ὁ στρατηγός ἐστι σωτὴρ στρατοπέδου, οὕτω λόγος μετὰ παιδείας ἡγεμών ἐστι βίου». Letter from Aristotle to Alexander

The seminar, a project of the Hellenikon Idyllion, has been offered by the center's founder Andreas Drekis for twenty years as a special opportunity for students of ancient Greek. His hotel also hosts musicians and artists, whose concerts and performances enliven many an evening. A short trip to see objects of interest and a production in an ancient theatre is also possible.
The Hellenikon Idyllion is located on the north coast of the Peloponnese near Aigion, a Greek vacation destination thanks to its particularly alluring and relaxing character. Accommodation is available in rooms with 3-4 beds for student participants. Single and double-bed rooms are also available to adults upon request. 
The price for accommodation in the 3-4 bed rooms and for the course is 250.- Euros. It is a promotion project  of Andreas Drekis, Hellenikon Idyllion

Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320


Andreas Drekis,
Hellenikon Idyllion, GR. -25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu, http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356

and....Word-News in Ancient Greek ! http://www.akwn.net/

New in this Year!

 • Modern Greek Courses at “Hellenikon Idyllion” –
  Διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικής Γλώσσας στό “Ἑλληνικόν Εἰδύλλιον”  
  Under the direction of the greek Philologist Giota Diamanti 


  Τhis summer  there will be a class of Modern  Greek language courses for those who are either familiar with Ancient Greek or come into contact with the Greek language for the first time. The language of instruction is English. Private tuition, charged additionally, is also offered to those who need further support.

  Τῷ δε τῷ θέρει ἔσται τμῆμα διδασκαλικόν τῆς Νέας Ἑλληνικής Γλώσσης, εἴτετοῖς ἤδη διδαχθεῖσι τήν Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, ἤ τοῖς πρωτοδαέσι περί τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Ἡ Ἀγγλική ἐστίν ἡ τῆς διδασκαλίας γλῶσσα.
  Ἐπί πλέον διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, ἐπί προστιθεμένῃ ἀξίᾳ, παρέχεται ἰδίᾳ τοῖς χρήζουσι περαιτέρω ἐπικουρίας.

 Theater performans "Helike Athanatos" at Okt.2015 in anchient Greek in the Garden of the Muses in Hellenikon Idyllion

https://www.youtube.com/watch?v=eaT20RSp4pw

https://www.youtube.com/watch?v=wg8RnJUqz1M W

 

 

Speak the ancient Greek language in theaterdialouges in the garden of the muses and the near-by ancient theatre!


Theater of Egeira 35 km from Hellenikon Idyllion
Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν
15 – 29 Αὐγούστου 2015

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Ἡρόδοτος μελετῶσι περὶ τῆς τῶν ἀρχαίων ἱστορίας. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων τόπων τοῦ Ἡροδότου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.

πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis,
Hellenikon Idyllion, Gr. 25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu, http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356

Παρακαλοῦμεν εἰς τὸ συναττικίζειν καὶ τὸ συμμελετᾶν τὸν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λόγον

29.7. - 12.8. 2012 ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ

Τίνα μὲν τῶν φιλελλήνων τὸ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀναπαύεσθαι καὶ ἅμα τὸ τὴν ἀττικὴν φωνὴν μελετᾶν καὶ ἀσκεῖν οὐκ ἂν ἐφέλκοιτο; οὐδαμοῦ δὲ γῆς ὅμοιόν τι ἂν εὑρίσκοιτο διδασκαλικὸν ἐπιτήδευμα.
Ἐν μὲν οὖν μεγάλῳ καὶ ἐπισκίῳ καὶ παραθαλαττίῳ κήπῳ μαθηταὶ καὶ φοιτηταὶ καὶ πρεσβύτεροι πολλῶν χωρῶν συλλέγονται θαυμάζοντες, ὡς ῥᾳδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσι διαλεγόμεθα ἀλλήλοις καὶ ἀναγιγνώσκομεν συγγράμματα ἀξίας σοφίας τε μεστὰ καὶ φιλοσοφοῦμεν.
Ταύτῃ τῇ διδασκαλίᾳ ὁ τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου κτίστης, ὁ κύριος Ἀνδρέας Δρέκις, βοηθεῖ ἤδη ἐννεακαίδεκα ἐτῶν μόνον ὀλίγα καὶ μέτρια αἰτῶν. Πολλάκις δὲ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τ' ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τὸ δ' Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον ἐπὶ τῇ πρὸς βορέαν ἀκτῇ ἐστιν οὐ πολὺ ἀπέχον ἀπὸ τοῦ Αἰγίου τῆς Πελοποννήσου. Τοῦτο δὴ τὸ χωρίον διὰ τὴν ἰδίαν χάριν διαφερόντως Ἕλληνας ξένους ἐπάγεται. Τοῖς μέντοι μετέχουσι τρίκλινα καὶ τετράκλινα δωμάτια ὑπάρχει. Ἀλλὰ τοὺς μονόκλινον ἢ δίκλινον ζητοῦντας δεῖ πυνθάνεσθαι τιμῆς ἕνεκα.

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια εὐρώ.
ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.
ἐπιστείλατε τὴν κυρίαν εἰσαγγελίαν εἰς τὸν κύριον

Helmut Quack,
Eritstr. 23,
D-25813 Husum,
Τηλ. +49 (0)4841-5429
e-mail: h-quack@versanet.de

 


Free accomodation from the 12th to the 19th August 2012

On the occasion of the 20th birthday of the Hellenikon Idyllion, we offer free accomodation from the 12th to the 19th Αugust to all of the seminar`s participants, who are motivated to perform the libretto "Helike Athanatos" during their stay. The libretto was written by Dr. Franz Knappig, a former participant of the seminar. The participants are not required to learn the libretto by heart. Furthermore, there exists a record of the according music to the libretto that can be used for the performance, which is scheduled for the end of the week.
Minimum number of participants: 12.
Registration directly to Andreas Drekis: e-mail: hellinkon@idyllion.gr/ Tel.: 0030 26910 72488.
The partecipants of the attic seminar in 2009, Helmut Quack in the middle and Stefano Pagliaroli on the right side

Hymnos to the Hellenikon Idyllion from Stefan Weise

 

 

Theater dialogues in our garden with participants of Helmut Quack's Ancient Greek seminar.

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - "Idyllion pie" by Jason

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Vanya

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Felix

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Theolampos part 1

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Theolampos part 2

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Alexander