"ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ“ 2015
EN ΤΩΙ ΚΗΠΩΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΟΣ
" ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ " ΟΝΟΜΑ EXEI

"ΑΓΩΝ KAI ΕΡΓΟΝ ΚΑΛΟΝ K´ΑΓΑΘΟΝ" 2015
ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ TΙΜΩΝΤΩΝ

Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι
ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν
15 – 29 Αὐγούστου 2015

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Ἡρόδοτος μελετῶσι περὶ τῆς τῶν ἀρχαίων ἱστορίας. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων τόπων τοῦ Ἡροδότου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.

πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis,
Hellenikon Idyllion, Gr. 25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu, http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356

Αττικιστί φιλοσοφούντες

Πληροφορίες για το  Σεμινάριο „Αττικιστί φιλοσοφούντες 2014“ ευρίσκετε στο   Πρόγραμμα 2014 
στα Αγγλικά ή στα Γερμανικά

 

SeminarAltgriechisch

Schon 19 Jahre im Hellenikon Idyllion
Klassisches Griechisch sprechen und geistvolle Gedanken nachvollziehen

Sich in Griechenland erholen und gleichzeitig seine altgriechischen Sprachkenntnisse erweitern und vertiefen - wen unter den Freunden von Hellas sollte das nicht verlocken? Es gibt dafür in der ganzen Welt nur diese eine Möglichkeit:

In einem großen, schattigen Garten dicht am Meer treffen sich Schüler, Studenten und Erwachsene aus vielen Ländern, entdecken zu ihrer eigenen Überraschung, daß sie sich in der antiken Sprache Griechenlands miteinander verständigen können, lesen gemeinsam wertvolle Texte und sprechen darüber.

Das Seminar ist ein Förderprojekt von Hellenikon Idyllion, dessen Gründer Andreas Drekis seit 19 Jahren dieses Seminar zu speziellen Konditionen anbietet. Seine Ferienanlage beherbergt öfters auch Musiker und andere Kulturinteressierte, deren Konzerte und Vorträge manche Abende beleben. Möglich sind ein Ausflug und der Besuch einer Aufführung in einem antiken Theater.

Das Hellenikon Idyllion liegt an der Nordküste der Peloponnes nahe Ägion in einem Ort, der wegen seines Charakters vor allem griechische Gäste anzieht. Den TeilnehmerInnen stehen Räume mit 3-4 Betten zur Verfügung. Erwachsene können auf Wunsch zu einem anderen Preis (auf Anfrage) in einem Doppel- oder Einzelzimmer untergebracht werden.

Der Preis für die Unterkunft in Mehrbetträumen beträgt 200 €.
Der Preis für den Unterricht (4 Std. tgl.) durch den Kursleiter beträgt 50 €.
Verbindliche Anmeldung beim Leiter des Kurses: Helmut Quack, Eritstr. 23,
D-25813 Husum, Tel. und Fax 04841/5429, E-mail: h-quack@versanet.de

Hellenikon Idyllion,
Andreas Drekis,
GR-25100 Selianitika/Egion

Der Förder-Preis für die Unterkunft beträgt 200 €; zur weiteren Förderung des Seminars

beträgt der Preis des Unterrichts durch den Kursleiter dem eine gratis Appartment zu Zweit als Unterkunft gestellt wird nur 50 €. Ausserdem wird , je nach Möglichkeit ,vor Beginn oder nach Ende des Seminars 1 bis 2 Wochen gratis Unterkunft in Mehrbettzimmern an allen denjenigen angeboten die länger bleiben möchten und gerne ein paar Stunden pro Tag mit von uns angebotenen kleinen Aufgaben in der attischen Sprache sich beschäftigen. (Näheres auf Anfrage ).


Die Teilnehmer des Attischseminars 2009, in der Mitte unten Helmut Quack und ganz rechts
unten Stefano Pagliaroli

Ein Hymnos an das Hellenikon Idyllion von Stefan Weise mehrfach Teilnehmer des Seminars

This Hymnos from Stefan Weise

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - "Idyllion pie" by Jason

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Vanya

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Felix

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Theolampos part 1

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Theolampos part 2

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Alexander