"ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ“ 2015 
EN ΤΩΙ ΚΗΠΩΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΟΣ
" ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ " ΟΝΟΜΑ ΕΧΕΙ

"ΑΓΩΝ KAI ΕΡΓΟΝ ΚΑΛΟΝ K ́ΑΓΑΘΟΝ" 2016
ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ TΙΜΩΝΤΩΝ 

Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι
ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν
13 – 27 Αὐγούστου 2016

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Όμηρος μελετῶσι. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων στίχων τοῦ Όμήρου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.

πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis,
Hellenikon Idyllion, GR. -25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356

Ein Hymnos an das Hellenikon Idyllion

von Stefan Weise,
mehrfacher Teilnehmer des Seminars

Deutsche Übersetzung des Hymnos an Hellenikon Idyllion

gedichtet in Altgriechisch von Stefan Weise aus dem Jahre 2010

Hymnus

Wehe, es erstarb, es erstarb die achaische Stimme,
die Platon einst sprach und auch Hesiod voller Ruhm.
Die Jugend vermag sich nicht zu erdichten den Ruhm eines Homer,
der uns als Stammvater weisen Gesanges gilt.
Wehe, kein Ort bleibt den Musen und auch nicht Apollon,
sondern über alles herrscht, o weh, die Gewinnsucht.
Nur um dieser zu huldigen, verlassen wir alles Alte
oder flüchten wir selbst ängstlich vor der Staatskasse.
Aber es gibt ein Entkommen, es gibt auch einen Ort der Hoffnung für uns,
eine Insel der Seligen, allein im weiten Ozean.
Wo diese sich befindet, verlangst Du von mir zu sagen in nachdrücklichen Worten;
So gut ich kann, will ich es jetzt in Worten wahrheitsgemäß sagen:
Mitten in Hellas am Golf von Korinth,
wo die Wellen zerstörten die hohen Mauern von Helike -
gar sehr nämlich zürnte den Städtern der Herrscher und Vater des Meeres
und vernichtete die ganze Stadt.
Dieses alles erfolgte in alten Zeiten.
Nun freuen sich in Tänzen daselbst die Pieriden
Auch täusche ich mich nicht, wenn ich sage:
Dieses ist wohl ein anderes Paradies,
voll von Bäumen und edlen Pflanzen.
Hoch oben in den Blättern lassen Zikaden einen schönen Gesang erklingen
mit äußerst einschmeichelnden Stimmen.
Mit ihnen wetteifern schönlockige Frauen
und singen ganz und gar wie irdische Charitinnen.
Auch üben sie sich unter Platanen in der Weisheit
und säuseln dennoch alles dem Leukothymos zu.
Auf keinen Fall will ich jetz weitschweifig werden:
Der Garten ist ein Idyllion,
über das wohl Theokrit nichts Besseres schreiben könnte.
Wer der Herrscher und Aufseher über dieses ist, fragst Du:
Es ist der allen bekannte strahlende Herr Drekis.
Dieses sei mir das Ziel meiner Worte.
Wenn Du noch mehr wissen wollen solltest,
geh` selbst dorthin ins helladische Land!Auf Altgriechisch philosophieren 2016

Zum 24 Jahr!

"AUF ALTGRIECHISCH SPRECHEN
UND PHILOSOPHIEREN, HEUTE!"


Mit Herrn Florian Feicht, Altgriechischlehrer im Gymnasium in Heidelberg

Schon seit mehr als 24 Jahren im Hellenikon Idyllion: 
Klassisches Griechisch sprechen und geistvolle Gedanken nachvollziehen

Sich in Griechenland erholen und gleichzeitig seine altgriechischen Sprachkenntnisse erweitern und vertiefen - wen unter den Freunden von Hellas sollte das nicht verlocken? Es gibt dafür in der ganzen Welt nur diese eine Möglichkeit:

In einem großen, schattigen Garten dicht am Meer treffen sich Schüler, Studenten und Erwachsene aus vielen Ländern, entdecken zu ihrer eigenen Überraschung, dass sie sich in der antiken Sprache Griechenlands miteinander verständigen können, lesen gemeinsam wertvolle Texte und sprechen darüber.

Das Seminar ist ein Förderprojekt des Hellenikon Idyllion, dessen Gründer Andreas Drekis seit 20 Jahren dieses Seminar zu speziellen Konditionen anbietet. Seine Ferienanlage beherbergt regelmäßig Musiker und andere Kulturinteressierte, deren Konzerte und Vorträge manche Abende beleben.
Möglich sind ein Ausflug und der Besuch einer Aufführung in einem antiken Theater.

Das Hellenikon Idyllion liegt an der Nordküste der Peloponnes nahe Ägion an einem Ort, der wegen seines Charakters vor allem griechische Gäste anzieht. Den TeilnehmerInnen stehen Räume mit 3-4 Betten zur Verfügung. Erwachsene können auf Wunsch zu einem anderen Preis (auf Anfrage) in einem Doppel- oder Einzelzimmer untergebracht werden.

Der für die Teilnehmer Förder-Preis für die zwewöchige Unterkunft beträgt 250 €; zur weiteren Förderung des Seminars beträgt der Preis des Unterrichts (4 Std. tgl.) durch den Kursleiter, dem ein Appartment für zwei Personen als Unterkunft frei gestellt wird, nur 50 € für beide Wochen. Einzelzimmer gegen Zuschlag und nach Vereinbarung. Auch ihre musizierende Freunde sind eingeladen und man kann sein Musikinstrument mitbringen und mit den anderen zusammenspielen. Sonst ausser dem Konzertflügel, stehen zu Verfügung mehrere Klaviere,
Kontrabass, Cello, Drumset, Konzertpauken, Gitarre, Mandoline...

 Mehr Infos auch durch Herrn Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320 

Griechisch-Lehrer als Teilnehmer dieses Seminars haben einen ermässigten Unterkunfpreis nach Vereinbarung auch wenn diese in einem anderem Datum zu uns mit Ihrer Klasse kommen .
Ausserdem eine oder zwei ganze Klassen zusammen mit ihren Lehrer können bis zwei Wochen kostenlose Unterkunft bei uns haben wenn sie unser Libretto "Helike Athanatos" in Atlgriechischer Sprache als Theaterspiel aufführen würden wie zum Beispiel im Jahre 2014 Ende August die Wiener Griechisch-Schüler und im Jahre 2015 von 2 bis 16 Oktober die 16 Griechisch-Schüler des Husums Gymnasiums mit ihren 3 Lehrer bei uns zu Gast waren und dieses Projekt verwirklichten.

Geniessen Sie die Auszüge -Videos des Theaterspiels

https://www.youtube.com/watch?v=eaT20RSp4pw

und
https://www.youtube.com/watch?v=wg8RnJUqz1M W

Warum Sie auch nicht bei uns das gleiche Theaterspiel als Klasse auffzuführen und als unvergessliches schönes Erlebnis lebenslang Euch verbinden ? Unterkunft ist kostenlos denn es wird von uns gefördert!! Lesen Sie in unserer Gästebuchseite die Eindrücke dieser Theatergruppe.
Videos der Theateraufführung unseres ....Helike Athanatos-Spiels ....
in Altgriechisch zu geniessen !!

Klicken Sie auch unsere Facebookseite !

Anmeldug auch bei
info@idyllion.eu
Hellenikon Idyllion, 
Andreas Drekis, 
GR-25100 Selianitika/Egion
Teel 0030 2691072488 oder 0030 2103461034

 

"AUF ATTISCH PHILOSOPHIEREN, HEUTE" 

Einladung 2015 !

Egeira Theater
Theater von Egeira 30 km von Hellenikon Idyllion entfernt

Für Altgriechisch lernende Schüler/Studenten und erwachsene Kenner
der klassischen griechischen Sprache
vom 15. bis 29. August

Ein Förderprojekt der musisch-kulturellen Stätte "Hellenikon Idyllion“, dem Garten der Musen am griechischen Meer auf der Nordwest-Peloponnes. www.idyllion.eu

Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι
ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν
15 – 29 Αὐγούστου 2015

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Ομηρος μελετῶσι περὶ τῆς τῶν ἀρχαίων ἱστορίας. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων στίχων τοῦ Ομήρου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.

πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis,
Hellenikon Idyllion, Gr. 25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu, http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356

 

Παρακαλοῦμεν εἰς τὸ συναττικίζειν καὶ τὸ συμμελετᾶν τὸν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λόγον

29.7. - 12.8. 2012 ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ

Τίνα μὲν τῶν φιλελλήνων τὸ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀναπαύεσθαι καὶ ἅμα τὸ τὴν ἀττικὴν φωνὴν μελετᾶν καὶ ἀσκεῖν οὐκ ἂν ἐφέλκοιτο; οὐδαμοῦ δὲ γῆς ὅμοιόν τι ἂν εὑρίσκοιτο διδασκαλικὸν ἐπιτήδευμα.
Ἐν μὲν οὖν μεγάλῳ καὶ ἐπισκίῳ καὶ παραθαλαττίῳ κήπῳ μαθηταὶ καὶ φοιτηταὶ καὶ πρεσβύτεροι πολλῶν χωρῶν συλλέγονται θαυμάζοντες, ὡς ῥᾳδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσι διαλεγόμεθα ἀλλήλοις καὶ ἀναγιγνώσκομεν συγγράμματα ἀξίας σοφίας τε μεστὰ καὶ φιλοσοφοῦμεν.
Ταύτῃ τῇ διδασκαλίᾳ ὁ τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου κτίστης, ὁ κύριος Ἀνδρέας Δρέκις, βοηθεῖ ἤδη ἐννεακαίδεκα ἐτῶν μόνον ὀλίγα καὶ μέτρια αἰτῶν. Πολλάκις δὲ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τ' ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τὸ δ' Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον ἐπὶ τῇ πρὸς βορέαν ἀκτῇ ἐστιν οὐ πολὺ ἀπέχον ἀπὸ τοῦ Αἰγίου τῆς Πελοποννήσου. Τοῦτο δὴ τὸ χωρίον διὰ τὴν ἰδίαν χάριν διαφερόντως Ἕλληνας ξένους ἐπάγεται. Τοῖς μέντοι μετέχουσι τρίκλινα καὶ τετράκλινα δωμάτια ὑπάρχει. Ἀλλὰ τοὺς μονόκλινον ἢ δίκλινον ζητοῦντας δεῖ πυνθάνεσθαι τιμῆς ἕνεκα.

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια εὐρώ.
ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.
ἐπιστείλατε τὴν κυρίαν εἰσαγγελίαν εἰς τὸν κύριον

Helmut Quack,
Eritstr. 23,
D-25813 Husum,
Τηλ. +49 (0)4841-5429
e-mail: h-quack@versanet.de


 


Die Teilnehmer des Attischseminars 2009, in der Mitte unten Helmut Quack und ganz rechts
unten Stefano Pagliaroli


 

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - "Idyllion pie" by Jason

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Vanya

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Felix

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Theolampos part 1

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Theolampos part 2

Hellenikon Idyllion - 15.08.09 - Alexander