Kompositionswettbewerb 2016

Please first select http://www.idyllion.eu/en/programm16.html  to see our this year's program 2016 with the other our 5 differnt support  projects !!!!

 

Invitation!

a) AGON ARMONIAS 2016

"ΕΡΓΟΝ "ΚΑΛΟΝ Κ' ΑΓΑΘΟΝ" 2016

Call for an international competition to promote ancient Greek language and classical philosophy

To whom it may concern:
Directors of studies on ancient languages (particularly ancient Greek), modern languages, linguistic studies and other study areas such as history, classics, philosophy and arts.

Dear Madam / Sir,

"Hellenikon Idyllion" for several years now is an international meeting place for cultural exchange in music, drama, literature and arts.
Following our competition in ancient Greek 'AGON ARETES` held in 2005, the international competition for the composition of a libretto for the opera "HELIKE ATHANATOS" in 2010 and the competition in ancient Greek AGON ARMONIAS in 2012 (http://idyllion.eu/de/kompoz2.html ), we announce herewith a new competition. The aim is to advertise and promote ancient Greek language and philosophical thinking,by the application of communication tools.

This project is adressed to pupils (from the age of 13 years) and students (up to the age of 28 years) who are meant to work together in groups of 2-3 persons.
To become eligible for the program it is not necessary that each member of the group has learned acncient Greek but it is requiered tht at least one member holds basic knowlege. As concerns the rest of the group, the main point is to show their real interestn in it. The deliverables are as follows:


1) All participants are obliged to create a video clip, as described in task 1 below,that has to be produced by each group

2) All participants are obliged to fulfil the requirements of one of the tasks 2 and 3 on a free choice basis 
3) It is also possible to complete both task 2 and task 3
Each task deliverable will be graded separately. A group of participants can win only one first prize.

Tasks

1. Make a video clip of at least 10 seconds duration with a maximum of 300 seconds duration
Make a video clip, which will illustrate the practical importance of teaching and learning of ancient Greek. 
Theme indicative examples:
To make comments on how ancient Greek acts as a stimulant for mind sharpness and creative imagination as well as providing harmony in life.
To search for famous personalities who once studied ancient Greek and have benefited from this.
To collect statements from celebrities as well as from current scholars who have commented on the benefits of learning the ancient Greek language.
It is up to the participants to choose the form of their contribution: a short play, an image, or any other illustrative product with their comments included. You are most welcome to leave your imagination to create. There is not any restriction on theme choice.

2. Describe your ideas about an advertisement campaign to demonstrate the benefits of learning ancient Greek (1/2 page)
The aim is to investigate means to promote the study of ancient Greek by the younger generation and thus to provide young people with direct access to the riches of the written cultural heritage of the ancient Greek world. We leave it up to your imagination!

3. Bring former students of ancient Greek language together
Write down your ideas about the way(s) on how to bring former students of ancient Greek together and how the desire and interest of people who have not been practising ancient Greek for years would be rekindled.

Competition Jury

The competition jury will consist of four subject experts from different European countries.
Chairman of the jury:

Members : 
Joulia Diamantopoulou. Sixth form teacher for classical Greek, Athens, Greece
Florian Feicht. Sixth form teacher for ancient Greek language, Heidelberg, Germany 
Werner Schulze. Composer, scientist and former professor at the University of music and fine arts in Vienna, Austria
Dr. Dora Katsonopoulou (Cornell University). Archaeologist, Director of Excavations at ancient Helike, Achaia, Greece and President of the Institute for the Archaeology of Paros and the Cyclades
Andreas Drekis. Promoter of the concept and sponsor of the competition. Founder and Director of ''Hellenikon Idyllion'' in Selianitika, Greece.

Conditions

The decision of the jury is final. It is not refutable and not subject to appeal.
There are first and second prizes for all three tasks, based on artistic value, innovative thought and originality. 
It is possible to grant more than one first and second prize per task.We reserve the right to publicize the names of the winners and the result of their work on the internet and in the press.

Registration and deadline

Please,in order to participate in the competition,  register in groups of 2 to 3 people until 15 February 2016 inclusive. Please send to our address info@idyllion.eu your name and post address, as well as the address of your school or university and of your ancient Greek teacher. A confirmation of the receipt of your application will be sent to you by e-mail.
Please send your contributions either by e-mail or by giving a link to your video clip. It is possible to accept more than one result per group. The deadline is 30 April 2016. The e-mail address is info@idyllion.eu
Should you have any further questions do not hesitate to contact us. It also is possible to call us on 0030-2103461034 (between December and March) or 0030-2691072488 (between April and December).
You will be informed about the results of the competition via e-mail.

Prize for the 1st and the 2nd place will be ascribed several times.

The jury will assess the submitted contributions according to the criteria as above mentioned.
One or more first and second prizes are awarded. All groups will receive a participation certificate.
1st prize: 2 weeks of free accommodation in a double or three bed room at "Hellenikon Idyllion" in Selianitika, Greece, with the possibility - if desired - to participate in the 2-week seminar on ''Speaking and Philosophizing in Attic ancient Greek (13-27 August) if your stay coincides with this time period.
2nd prize: 1 week of free accommodation in a double or three bed room at "Hellenikon Idyllion" in Selianitika, Greece, with the possibility - if desired - to participate in the  1-week seminar on ''Speaking and Philosophizing in Attic ancient Greek (13-27 August) if your stay coincides with this time period.
More information  available in our Program 2016  http://www.idyllion.eu/en/programm16.html
Further funding projects in Hellenikon Idyllion (music, theater, language courses) can be found at ->

http://www.idyllion.eu/en/orchester_choere_musiker.html

Andreas Drekis
Founder and director of the Hellenikon Idyllion
Selianitika, January 2015
It is emphasized that all the participants of the above cultural project are granted free accomodation subject to terms. 
Two characteristic such projects are the scheduled future free accommodation of a 60-strong orchestra with choir in order to give an opera performance based on our libretto 'Helike Athanatos' written in the ancient Greek language. Last October, a 18 students strong group of ancient Greek language class of a high school from Husum, Germany, played the libretto in the form of theatrical performance in the Hellenikon Idyllion.
The relevant videos may be found as footage in our YouTube Chanel as well as in the following links :

ttps://www.youtube.com/watch?v=eaT20RSp4pw

https://www.youtube.com/watch?v=wg8RnJUqz1M.

We hope that you will enjoy them . 
In case a music or theatrical group already exists or is possible to be formed in your school you are welcome to perform relevant projects in cooperation with us.

HELLENIKON IDYLLION

B) Aττικιστὶ διαλέγεσθαι
ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν

13 – 27 Αὐγούστου 2016

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Όμηρος μελετῶσι. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων στίχων τοῦ Όμήρου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht,
Schützenstraße 14, 12165 Berlin
Email: flofeicht@googlemail.com / Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.

πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis Hellenikon Idyllion, GR. -25100, Selianitika (Egion) info@idyllion.eu , http://www.idyllion.eu
Tel. 0030/26910/72488 Mobil. 0030/6972/263/356

New in this Year!

 • Modern Greek Courses at “Hellenikon Idyllion” –
  Διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικής Γλώσσας στό “Ἑλληνικόν Εἰδύλλιον”  
  Under the direction of the greek Philologist Giota Diamanti 


  Τhis summer  there will be a class of Modern  Greek language courses for those who are either familiar with Ancient Greek or come into contact with the Greek language for the first time. The language of instruction is English. Private tuition, charged additionally, is also offered to those who need further support.

  Τῷ δε τῷ θέρει ἔσται τμῆμα διδασκαλικόν τῆς Νέας Ἑλληνικής Γλώσσης, εἴτετοῖς ἤδη διδαχθεῖσι τήν Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, ἤ τοῖς πρωτοδαέσι περί τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Ἡ Ἀγγλική ἐστίν ἡ τῆς διδασκαλίας γλῶσσα.
  Ἐπί πλέον διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, ἐπί προστιθεμένῃ ἀξίᾳ, παρέχεται ἰδίᾳ τοῖς χρήζουσι περαιτέρω ἐπικουρίας.